Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη Α) δύο θέσεων νοσηλευτών-νοσηλευτριών ή βοηθών νοσηλευτών-τριων  και Β) μίας θέσης φυσιοθεραπευτή – φυσιοθεραπεύτριας να υποβάλουν έως την 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή ατόμου, στα γραφεία του  Ιδρύματος Απόρων-Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», στην πόλη της Καλαμάτας και επί της οδού Λακωνικής 333, ΤΚ 24100, αίτηση με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο ή δια αποστολής ολοκλήρου του φακέλου τους με συνημμένη υπογεγραμμένη από αυτούς αίτηση με ένα σκαναρισμένο αρχείο (ηλεκτρονικού φακέλου περιέχοντος όλα τα δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τους νοσηλευτές-νοσηλεύτριες ή βοηθούς νοσηλευτή – νοσηλεύτριας και δίωρης (2 ώρες) απασχόλησης ημερησίως για τον φυσιοθεραπευτή, για δοκιμαστική περίοδο πέντε μηνών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής.

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, θα αποδεικνύεται μόνον εφόσον η αίτηση τους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα κάτωθι αιτούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, φέρει πρωτόκολλο του Ιδρύματος έως την ανωτέρω περιοριστικώς ορισθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αιτήσεως και των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν ταυτόχρονα με την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επικοινωνία με το Ίδρυμα και θα ζητούν αποδεικτικό ηλεκτρονικής παραλαβής του φακέλου τους. Η έλλειψη του αποδεικτικού παραλαβής ισοδυναμεί με μη παραλαβή.

Τα αιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φυσικό φάκελο υπό την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ή στον ηλεκτρονικό φάκελο (αν αποσταλούν ηλεκτρονικά) και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, ή να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986, η οποία δύναται να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr (πεδίο : πολίτης και καθημερινότητα) ότι τα δηλωθέντα και προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την αίτηση (εκτός του πλήρους Βιογραφικού σημειώματος):

Α. Νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και βοηθοί νοσηλευτών-τριών

 

  • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή βοηθού νοσηλευτή Δ.Ε.
  • Απαραίτητη εκπλήρωση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής (όπου αυτή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της αποφοίτησης και της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϋπηρεσία πέραν της πρακτικής θα συνεκτιμηθεί.

Β. Φυσιοθεραπευτής

 

  • Πτυχίο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι.
  • Απαραίτητη εκπλήρωση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής (όπου αυτή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της αποφοίτησης και της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϋπηρεσία πέραν της πρακτικής θα συνεκτιμηθεί.

 

Καλαμάτα 01-06-2020

Εκ του Δ.Σ.