ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή Βοηθών Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιλεγούν θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε στα γραφεία του Ιδρύματος, Λακωνικής 333 κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://stegiekklisias.gr/).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η 19η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Καλαμάτα 01-03-2024
Εκ του Δ.Σ.

—————————————————————————-

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη τριών θέσεων νοσηλευτών/τριών ή βοηθών νοσηλευτών/τριών να υποβάλουν  αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή ατόμου, στα γραφεία του  Ιδρύματος Απόρων-Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», στην πόλη της Καλαμάτας και επί της οδού Λακωνικής 333, ΤΚ 24100 αίτηση με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο ή δια αποστολής ολοκλήρου του φακέλου τους με συνημμένη υπογεγραμμένη από αυτούς αίτηση με ένα σκαναρισμένο αρχείο (ηλεκτρονικού φακέλου περιέχοντος όλα τα δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής. Οι νοσηλευτές/τριες δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος να προτιμηθούν έναντι των βοηθών νοσηλευτών/τριών.

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, θα αποδεικνύεται μόνον εφόσον η αίτηση τους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα κάτωθι αιτούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, φέρει πρωτόκολλο του Ιδρύματος έως την ανωτέρω περιοριστικώς ορισθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αιτήσεως και των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν ταυτόχρονα με την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επικοινωνία με το Ίδρυμα και θα ζητούν αποδεικτικό ηλεκτρονικής παραλαβής του φακέλου τους. Η έλλειψη του αποδεικτικού παραλαβής ισοδυναμεί με μη παραλαβή.

Τα αιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φυσικό φάκελο υπό την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ή στον ηλεκτρονικό φάκελο (αν αποσταλούν ηλεκτρονικά) και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, ή να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986, η οποία δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr (πεδίο : πολίτης και καθημερινότητα) ότι τα δηλωθέντα και προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την αίτηση (εκτός του πλήρους Βιογραφικού σημειώματος και της υπεύθυνης δήλωσης όπου απαιτείται κατά τα ανωτέρω):

Νοσηλευτές/τριες και Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες

 • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής
 • Απαραίτητη εκπλήρωση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής (όπου αυτή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της αποφοίτησης και της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
 • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή εξηγμένη από την ιστοσελίδα www.gov.gr (πεδίο : πολίτης και καθημερινότητα), στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Ιδρύματος, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης ή της υπαναχώρησης του Ιδρύματος ή την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις αυτού σχετικά με την αποφυγή της διάδοσης του ιού covid-19.

Ειδικότερα για την θέση του νοσηλευτή οι υποψήφιοι δύνανται να είναι απόφοιτοι

α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.

  β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι.

  γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων, επισκεπτριών αδελφών  νοσοκόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

  δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.

Για δε τους Βοηθούς Νοσηλευτές/τριες οι υποψήφιοι δύνανται να είναι απόφοιτοι:

 1. Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ )
 2. Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυνσης
 3. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) – Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.)
 4. Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών
 5. Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών
 6. Σχολών της αλλοδαπής ισοτίμων προς τις ανωτέρω Σχολές.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϋπηρεσία πέραν της πρακτικής θα συνεκτιμηθεί.