ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΡΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη μιας θέσεως καθαρίστριας να υποβάλουν έως την 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή ατόμου, στα γραφεία του  Ιδρύματος Απόρων-Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», στην πόλη της Καλαμάτας και επί της οδού Λακωνικής 333, ΤΚ 24100 αίτηση με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο ή δια αποστολής ολοκλήρου του φακέλου τους με συνημμένη υπογεγραμμένη από αυτούς αίτηση με ένα σκαναρισμένο αρχείο (ηλεκτρονικού φακέλου περιέχοντος όλα τα δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com. Ο/Η υποψήφιας/α που θα επιλεγεί, θα συνάψει αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ