ΠΕΡΙΛΗΨΗ AITHΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.:136

Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει  πρόταση αξιοποίησης για ημιτελές ακίνητο του Ιδρύματος επί της οδού Λακωνικής 333, σύμφωνα με την υπ’αριθ 288/11-8-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν  τις προτάσεις τους στη Γραμματεία του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13.00μ.μ., μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έξω από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση της αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ.2721028694.

 

 

Καλαμάτα 11-8-2022

                   ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ