ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

ΗΜΕΡΑ

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών ή βοηθών νοσηλευτών/τριών να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή ατόμου, στα γραφεία του Ιδρύματος Απόρων-Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», στην πόλη της Καλαμάτας και επί της οδού Λακωνικής 333, ΤΚ 24100, τηλ. 27210-28694/2721027870 αίτηση με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο ή δια αποστολής ολοκλήρου του φακέλου τους με συνημμένη υπογεγραμμένη από αυτούς αίτηση με ένα σκαναρισμένο αρχείο (ηλεκτρονικού φακέλου περιέχοντος όλα τα δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για περίοδο ενός μήνα, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι νοσηλευτές/τριες δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος να προτιμηθούν έναντι των βοηθών νοσηλευτών/τριών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, θα αποδεικνύεται μόνον εφόσον η αίτηση τους, φέρει πρωτόκολλο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αιτήσεως και των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν ταυτόχρονα με την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επικοινωνία με το Ίδρυμα και θα ζητούν αποδεικτικό ηλεκτρονικής παραλαβής του φακέλου τους. Η έλλειψη του αποδεικτικού παραλαβής ισοδυναμεί με μη παραλαβή.

Τα αιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φυσικό φάκελο υπό την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ή στον ηλεκτρονικό φάκελο (αν

 

αποσταλούν ηλεκτρονικά) και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμον αρμόδιες αρχές, ή να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986, η οποία δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr (πεδίο : πολίτης και καθημερινότητα) ότι τα δηλωθέντα και προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την αίτηση (εκτός του πλήρους Βιογραφικού σημειώματος και της υπεύθυνης δήλωσης όπου απαιτείται κατά τα ανωτέρω):

Α. Νοσηλευτές/τριες 

  • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
  • Απαραίτητη εκπλήρωση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής (όπου αυτή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της αποφοίτησης και της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή εξηγμένη από την ιστοσελίδα www.gov.gr (πεδίο : πολίτης και καθημερινότητα), στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Ιδρύματος, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης ή της υπαναχώρησης του Ιδρύματος ή την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις αυτού σχετικά με την αποφυγή της διάδοσης του ιού covid-19.

 

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϋπηρεσία πέραν της πρακτικής θα συνεκτιμηθεί.

Καλαμάτα 25-11-2022 Εκ του Δ.Σ.