ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή Βοηθών Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιλεγούν θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής, με …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ Read More »